அகங்காரத்தை வளரவிட்டு அழிப்பேன்

தீயவர்களை உடனே தண்டிக்காதது ஏன்? விஷத்தை விஷத்தால் முறியடிப்பது போல அகங்காரத்தை வளரவிட்டு அழிப்பேன்.
அன்னையின் அருள்வாக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s