அங்கும் இங்கும் ஓடாதே

உனக்கு இங்கேயே அருளும் உண்டு. பொருளும் உண்டு. அங்கும் இங்கும் ஓடாதே. உன் நிழல் எங்கு சென்றாலும் தொடரும்.
ஓம் நிம்மதி தருவாய் போற்றி ஓம்!
-அன்னையின் அருள்வாக்கு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s