அடிகளார் பார்வை

அடிகளார் பார்வை, அருள், அன்புக்கும்தான் நீங்கள் ஏங்க வேண்டும். விஞ்ஞான முன்னேற்றங்களால் கிடைக்கிற வசதிக்கு ஏங்குவது வீண். அவற்றால் அழிவுதான் ஏற்படும்.
அன்னையின் அருள்வாக்கு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s