அடுத்தவர்களின் குறை

அடுத்தவர்களின் குறைகளையே நினைத்து பார்த்துக் கொண்டிருக்காமல் உன் மனதை ஒருநிலைபடுத்த பழக வேண்டும்.
அன்னையின் அருள்வாக்கு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s