அம்மா வேண்டும்

உங்கள் உள்ளத்திலும், எண்ணத்திலும் ஆணவம் என்ற ஒன்று இருக்கிற வரை உங்கள் உள்ளத்திற்கு அமைதி கிடைக்காது. பொருள், அருள், அமைதி வேண்டுமானால் அம்மா வேண்டும்.
அன்னையின் அருள்வாக்கு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s