ஆசிகளின் அருமையும் பெருமையும் :

“பெற்ற தாய் தகப்பன் காலில் விழுந்து ஆசி பெறுவதற்கே கூச்சப்படுகிற இளைஞர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். பெற்றவர்கள் மனம் குளிர்ந்து நல்ல இருப்பா! என்று சொல்கிற அந்த ஆசியுரையில் அடங்க்யிருக்கும் சக்தி இன்றைய படித்த இளைஞருக்குத் தெரியவில்லை . ஆசிகளின் சக்தி பெரும் வல்லமை வாய்ந்தது. அனைத்து சாபங்களையும் போக்க வல்லது. சாபங்கள் சாதனைகளின் தடைக்கல்லாகும். ஆசி என்பது வாழ்வளிக்கும் ஒரு சக்தி. அது எல்லோருக்குள்ளும் உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆசியும் உன் விதியின் மாற்றத்தை ஏறு முகத்தில் செய்யும். இறைவனை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும். இறைவனின் அற்புதமான பரிசு ஆசி. எல்லோரும் யாருக்கும் ஆசி வழங்கலாம்.
எனவே, வாழ்க்கையில் நம்மைச் சார்ந்தவர்களிடம் ஆசிகளைச் சம்பாதியுங்கள். சாபங்களைச் சம்பாதிக்காதீர்கள்.”
= “சாபம் பலிக்குமா…? – மு. சுந்தரேசன், சித்தர் பீடப்புலவர்” சக்தி ஒளி, டிசம்பர் 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s