ஆன்மா வேறு, மனசாட்சி வேறு

“ஆன்மா வேறு, மனசாட்சி வேறு. மனசாட்சியினால் ஆன்மாவை அடக்க வேண்டும். அதற்கு மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம். ஆன்மிகக் கட்டுப்பாடு இல்லாவிட்டால் நீ எத்தனை முறை கோயிலுக்கு வந்தாலும், எத்தனை முறை 1008 போற்றிகள் படித்தாலும் பயனில்லை. ஆன்மாவில் அமைதி இல்லையெனில் ஆன்மா ஆணவமாக மாறும்.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s