இங்கே பெற முடியும்

உனக்கு என்ன கிடைக்க விரும்புகிறாயோ
உன்னால் அதை இங்கே பெற முடியும் .
உனக்கு இங்கு என்ன கிடைக்கவில்லையோ ,
உனக்கு அது வேறு எங்குமே கிடைக்காது
– அம்மா வின் அருள்வாக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s