இல்லாதவனுக்குக் கொடு!

“இருப்பவனிடமிருந்து வாங்கி இல்லாதவனுக்குக் கொடு! அதனால் கொடுப்பவனுக்கும் பலன் உண்டு; கருவியாக இருக்கிற உனக்கும் பலன் உண்டு”
– சக்தி ஒளி, ஆகஸ்ட் – செப்டம்பர் 1991

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s