உங்களின் கருணை விழிகளைக் கண்டால்!!!

காரணமின்றி கண்ணீர் வரும் “அம்மா”… உங்களின் கருணை விழிகளைக் கண்டால்!!!
ஓம் சக்தி!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s