உங்களுக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும்

உலகம் அழிவுப்பாதையை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கின்றது. ஆன்மீகம் ஒன்றால்தான் இந்த அழிவைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.”
ஆன்மீக நெறியில் ஈடுபடாதவர்களையும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்தினால், அவர்களுக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும்.
உங்களுக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும்.
அன்னையின் அருள் வாக்கு…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s