உலகத்தையே வெல்லலாம்

அறிவு அனுபவமாக ஆக வேண்டும். அனுபவம் அனுபூதியாக வேண்டும். ஆன்மிகம் என்னும் அரண்மனையில் நுழையவேண்டுமானால் தியானம், மெளனம், தொண்டு இம்மூன்றும்தான் வழி. இவை இருந்தால் உலகத்தையே வெல்லலாம். -இது அன்னையின் அருள்வாக்கு.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s