என்னிடம்தான் வரவேண்டும்

பணம் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்று நினைக்காதே. விஞ்ஞானத்தால் பணத்தையும் பொருளையும் படைக்கலாம். ஆனால் மனதிற்கு நிம்மதி? என்னிடம்தான் வரவேண்டும்.
அன்னையின் அருள்வாக்கு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s