என்னை புரிந்தவர்களுக்கு நான் சக்தி

1. எந்தச் சலனமும் சலசலப்பும் என்னை எள்ளளவும் பாதிக்காது.
2. சக்தி என்ற சொல்லின் நடுவில் உள்ள எழுத்தின் மேல் உள்ள புள்ளியை நீக்கிவிட்டுப் படி! சகதி என்று வரும். அந்தச் சிறு புள்ளிக்கு எவ்வளவு மதிப்பு தெரியுமா? அந்தப் புள்ளி இருந்தால் சக்தி! புள்ளியில்லாவிட்டால் சகதி! சக்தி என்ற மாபெரும் சொல் சகதி என்ற கேவலமான சொல்லாகிவிடுகிறது. அந்தப் புள்ளி எப்படி முக்கியமோ அது போலவே ஆன்மிகத்திலும் அந்தச் சிறுபுள்ளி தான் அனைத்திற்கும் ஆதாரம். அந்தப்புள்ளி தான் நான். புள்ளியை வைத்து ஆட்டிப் படிப்பவள் நான்!
என்னை புரிந்தவர்களுக்கு நான் சக்தி. புரியாத மூடர்களுக்கு நான் கேவலமான் சகதி. என்னை புரிந்தவர்களைப் புள்ளியாக வைத்து கோலமும் போடுவேன், கட்டமும் போடுவேன். இந்தச் சிறு புள்ளியை வைத்தே ஆட்டங்காட்டும் எனக்குப் பெரும்புள்ளிகள் எம்மாத்திரம்?
– சக்தி ஒளி ஏப்ரல் 2012
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s