ஒருவனுக்கு எவ்வளவுதான் பண வசதி இருந்தாலும்

ஒருவனுக்கு எவ்வளவுதான் பண வசதி இருந்தாலும் அவன் செய்த பாவத்தின் தொடர்பினால் ஊனமுள்ள பிள்ளைகளாக பிறக்கின்றன.
அன்னையின் அருள்வாக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s