தவறான முறையில் நான்கு காசு சம்பாதித்தால்

“தவறான முறையில் நான்கு காசு சம்பாதித்தால் அதைக் கொண்டு ஆடம்பரமாக வாழத் தோன்றும். பிறகு அந்த நான்கு காசுக்காக அடிமையாகும் நிலை ஏற்படும்.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s