நல்ல குணம்தான் தெய்வ குணம்

நல்ல குணம்தான் தெய்வ குணம். உனக்கு நல்ல குணம் இல்லாமல் போனாலும் பராவாயில்லை. கெட்ட குணம் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s