நீ சம்பாதிக்கும் பொருள்

நீ சம்பாதிக்கும் பொருள் :
“நேர்மையாக உழைத்து வியர்வை சிந்திப் பெறுகிற பொருள் தான் உனக்கு நிலைக்கும். மற்றவை நிலைக்காது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s