மகனே! பக்தியை வளர்த்துக்கொள்.

ஈட்டி எட்டின வரை பாயும், பணம் பாதாளம் வரை பாயும் என்று தானே சொல்வார்கள்? பக்தி அதற்கு மேலும் பாயும் மகனே! பக்தியை வளர்த்துக்கொள்.
இருந்த இடத்திலிருந்தே ஒருவன் சம்பாதிப்பது,மற்றவர்களால் கவர்ந்து கொள்ள முடியாதது, காலமெல்லாம் உன்கூட வருவது உலகத்தில் பக்தி ஒன்று தான் மகனே!
பக்தியும் சக்தியும் முக்தியும் முக்கியம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s