“மனதில் பதிந்த வரிகள் – திருமதி அம்மா”

மனிதன் அறிய வேண்டிய அறிவுகளிளெல்லாம் முக்கியமான அறிவு தன்னை அறிதலே. தினம் தினம் போய்ப் போய் வந்து கொண்டிருக்கும் காற்று ஒரு நாள் போனால் திரும்புவதில்லை.
உன்னையே நீ ஒழுங்காக அறிய வேண்டும் என்றால் முதலில் யாரோடு சேருகிறோம் என்பதைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
நீ யாரோடு சேர்கிராயோ , அவனது குணத்தை மட்டுமல்ல, பிறப்பையும் பார்க்க வேண்டும்.
நம்பிக்கை உள்ளவனுக்கு எந்தத் துன்பத்திலும் ஒரு நிம்மதி இருக்கும். அதாவது, எல்லாம் ஆண்டவனுடைய இயக்கம். நடப்பது நடக்கட்டும் என்று துன்பத்தைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் சக்தி அவனுக்கு வந்துவிடும்.
மனிதன் மனிதனாக வாழ, மத நம்பிக்கை வேண்டும். மனிதர்கள் மிருகமாக ஆகாமல் இருக்க, மத நம்பிக்கை வேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s