மனிதனுடைய நோக்கம் நிறைவேறுவதில்லையே ஏன்?

“பெருமைக்கு அலைவது, அடுத்தவன் வளர்ச்சி கண்டு பொறாமை கொள்வது, பந்த பாசம்
அதிகமாய் இருப்பது. இவையெல்லாம் கானல் நீர் போன்றவை. இந்தக் குணங்கள் மிகுந்து
இருப்பதால் தான் மனிதனுடைய நோக்கங்கள் எல்லாம் நிறைவேறுவது இல்லை.” –

அன்னையின் அருள்வாக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s