மெய் சிலிர்க்க தொண்டாற்று. பொய் சிலிர்க்க வாழாதே

மகன் தாயை அடித்தால் தாங்கி கொள்வாள். தாய் மகனை திருப்பி அடித்தால் மரத்தின் ஆணிவேரே அழிந்து போகுமடா மகனே. மெய் சிலிர்க்க தொண்டாற்று. பொய் சிலிர்க்க வாழாதே.
அன்னையின் அருள்வாக்கு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s