மன்னிப்பு என்பது மூன்று முறைதான்.

மன்னிப்பு என்பது மூன்று முறைதான்.
1. செய்த தவற்றை சிந்திக்க வேண்டும்
2. தவறுக்கான காரணத்தை உணர வேண்டும்
3. தவறை உணர்ந்து திருந்த வேண்டும்
அன்னையின் அருள்வாக்கு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s